Preskočiť na obsah

O čo nám ide


Výsledkom tohto projektu by mala byť Implementačná agentúra MPSVR SR, ktorá funguje efektívnejšie, kvalitnejšie a je výnimočná. Nechceme vymýšľať koleso a preto sme si pre tento cieľ zvolili medzinárodne uznávaný model CAF. Cieľom modelu CAF je, aby sa organizácie verejnej správy orientovali na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Čo sme už dokázali


 • Zámer realizácie samohodnotenia podľa modelu CAF v roku 2015 prezentoval GR IA MPSVR SR všetkým zamestnancom organizácie na Výročnej schôdzi dňa 11.12.2014.
 • Február 2015

  Projekt dostáva podobu

  Dňa 25.2.2015 GR oboznámil všetkých zamestnancov so zámerom realizácie samohodnotenia, pričom v texte uviedol aj očakávané ciele a prínosy a vyzval zamestnancov na aktívnej účasti v procese identifikácie a realizácie pozitívnych zmien v relevantných oblastiach.
 • Prieskum spokojnosti zamestnacov
  Apríl 2015

  Prieskum spokojnosti zamestnacov

  Naši zamestnanci dostali možnosť vyjadriť svoju spokonosť, prípradne nespokojnosť vo všetkých relevantných oblastiach. Výledky budu vužité pri tvorbe akčného plánu zlepšovania. Zároveň tvoria bázu, voči ktorej môžeme porovnávať ďalšie merania spokojnosti.
 • Dotazník tvorilo 17 otázok a bol zaslaný celkovo 1252 prijímateľom, pričom ho vyplnilo 284 prijímateľov čo je 22,7 % návratnosť.
 • Apríl 2015

  CAF tím je zložený

  Dňa 1.4.2015 bola všetkým zamestnancom organizácie ponúknutá možnosť účasti vo vytváranom akčnom tíme zlepšovania (CAF tíme), ktorého úlohou mala byť realizácia samohodnotenia plánovaná v mesiaci apríl – máj 2015.Vzhľadom na počet prihlásených zamestnancov k celkovému počtu 255 zamestnancov IA MPSVR SR, bolo rozhodnuté, že s prihliadnutím na štruktúru a veľkosť organizácie a plánovaný rozsah samohodnotenia bude v organizácii vytvorený jeden CAF tím.
 • Apríl 2015

  Školenie CAF tímu

  V dňoch 15. – 16. apríla 2015 bolo zrealizované školenie členov CAF tímu zamerané na objasnenie problematiky implementácie modelu CAF a procesu samohodnotenia. Školenia viedol metodik tímu, Ing. Pavel Večeřa – mnohoročný školiteľ, hodnotiteľ Externej spätnej väzby a vedúci posudzovateľ súťaže Národná cena SR za kvalitu
 • Pripomienkovanie samohodnotiacej správy
  Apríl - Máj 2015

  Pripomienkovanie samohodnotiacej správy

  Dňa 27.4.2015 bola prvá verzia samohodnotiacej správy zostavenej v stanovenej štruktúre sprístupnená na interné pripomienkové konanie. Pripomienkové konanie trvalo do 4.5.2015. Po skončení interného pripomienkového konania bola samohodnotiaca správa so zapracovanými pripomienkami k dispozícii všetkým členom CAF tímu, ktorých úlohou bolo pripraviť individuálne samohodnotenie všetkých kritérií a subkritérií s definovaním silných stránok a námetov oblastí na zlepšovanie.
 • Máj 2015

  Konsenzus meeting CAF

  V dňoch 11. – 12.5.2015 prebehlo konsenzus stretnutie, ktorého sa zúčastnili členovia CAF tímu spolu s garantom a metodikom. Metodik CAF tímu pred konaním konsenzus stretnutia zhrnul všetky individuálne hodnotenia od všetkých členov CAF tímu do jednotnej prehľadnej tabuľky a pripravil program stretnutia tak, aby bolo možné zabezpečiť jeho úspešný priebeh. Tabuľka bodového hodnotenia následne slúžila v procese konsenzuálneho stretnutia na zisťovanie rozdielov v bodovom hodnotení a zaznamenávanie úprav individuálneho hodnotenia po diskusiách, ktorých cieľom bolo nájsť konsenzuálny výstup. Taktiež bola pripravená a predložená dokumentácia v zmysle prehľadov zoznamu dôkazov uvedených v samohodnotiacej správe. Časti stretnutia sa zúčastnil aj GR, ktorý si nechal CAF tímom ozrejmiť základné výstupy samohodnotenia.
 • Výsledkom dvojdňového stretnutia členov CAF tímu a vedúcich pracovníkov organizácie, bol návrh Akčného plánu zlepšovania so 30 definovanými konkrétnymi aktivitami, identifikáciou princípu výnimočnosti, ktorý je danou aktivitou rozvíjaný, nadväznosť na kritérium modelu CAF, určením zodpovednosti, súčinnosti ďalších členov mikrotímov, termínu splnenia. Taktiež boli definované výstupy a dopady jednotlivých aktivít spolu s frekvenciou a spôsobom ich vyhodnocovania.
 • Jún 2015

  Certifikácia PRINCE2 Foundation

  Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov vedie k vyššej produktivite. V rámci zvyšovania produktivity sme umožnili získať 60 zamestnancom certifikát PRINCE2 Foundation, ktorý je základným certifikátom metodiky projektového riadenia PRINCE2.
 • September 2015

  Školenie SIX SIGMA

  Filozofiu a metodiku zlepšovania „Six Sigma“ niektorí považujú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií. V posledných rokoch sa stala populárnou nielen medzi špecialistami v oblasti zlepšovania procesov, ale dostala sa aj na rokovania predstavenstiev a vrcholových manažmentov najväčších priemyselných firiem sveta. Aj my sme sa rozhodli vyškoliť 5 manažérov organizácie v tejto metodike.
 • Akčný plán zlepšovania obsahuje 13 zlepšovacích aktivít. Takmer všetky aktivity sú implementované a realizované v súlade so schváleným časovým harmonogramom.
 • Október 2015

  Implementácia MIS

  Začali sme s implementáciou manažérskeho informačného systému ATTIS4. Tím modelárov procesov v súčasnosti vychádza z aktuálnej mapy procesov, v rámci ktorej sú identifikované, mapované, popísané všetky kľúčové procesy organizácie spolu s pridelením zodpovedností (audit trialom). Vývojové diagramy boli doteraz spracovávané v prostredí programu Bizagi, v súčasnosti prebieha aktualizácia postupov pre nové programové obdobie. Navrhnutá štruktúra riadiacich procesov má v sebe integrovanú filozofiu projektového riadenia PRINCE2 spolu s dokumentačným workflow-om.
 • Opäť sme sa pýtali zamestnancov na ich spokojnosť. Tá sa výrazne zvýšila.
 • V dňoch 19. – 23. októbra 2015 sa nám podarilo nadviazať medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Município Palmela.
 • November 2015

  Externá spätná väzba

  Dňa 23. novembra 2015 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby. Nebudeme ešte prezrádzať výsledok, ale máme dôvod na úsmev.
 • November 2015

  Darovali sme krv

  Krv je tekutina, ktorej nikdy nie je dosť a jej darovanie by malo byť vecou ľudskosti. A tak sme viacerí kolegovia z Implementačnej agentúry MPSVR SR prekonali strach a založili tradíciu pravidelného darovania krvi. Nik z nás netuší, kedy bude potrebovať krv niekoho iného.
 • December 2015

  Záverečná konferencia Národného projektu Dobrá správa

  V utorok 01. decembra 2015 sa v Hoteli Tatra v Bratislave, pri príležitosti ukončenia realizácie Národného projektu Dobrá správa, uskutočnila záverečná konferencia projektu. Dobrou správou pre nás je, že ste prijali naše pozvanie a zúčastnili ste sa na našej záverečnej konferencii, na ktorej boli prezentované výsledky národného projektu Dobrá správa za účasti partnerov z tuzemska i zahraničia, ktorí taktiež prezentovali svoje vlastné skúsenosti a pozitíva implementácie medzinárodne uznávaných štandardov v organizáciách verejnej správy. Konferencie sa zúčastnilo takmer 80 hostí.

Kto sme


Pavel Večera

Projektový manažér

Zuzana Borgulová

Odborná garantka projektu

Pavol Derco

Account manažér

Dagmar Haberlandová

Finančná manažérka

Kontakt